Antalet besiktningsstationer har mer än fördubblats sedan avregleringen