Annons

Bilmarknaden under september och oktober 2012

2012-11-22 | Mathias, bilpriser.se

Nyregistreringar september – oktober 2012

Under september och oktober registrerades 22 108 respektive 23 675 stycken bilar.  Detta är en minskning med 16,6 procent respektive 5,2 procent jämfört med föregående år. Jämför man nivån för nyregistreringarna, för september och oktober bakåt i tiden, kan man konstatera en viss säsongsvariation för ”krisår”. Bortser man från dessa krisår ligger nivån generellt lägre under 2012.

Hittills i år (jan – okt) har det registrerats 227 265 bilar vilket är en minskning med 9,9 procent jämfört med föregående år. Man registrerar fortsatt en hel del bilar på den egna handeln och preliminärt[1] ser siffrorna för september och oktober ut enligt nedan:

Nästan var femte bil registreras på bilhandeln inom fyra veckor efter nyregistrering.  Andelen bilar som är registrerade på bilhandeln fyra veckor efter att de nyregistrerats ligger fortsatt på en hög nivå. Det går även att skönja en tendens till att andelen bilar som registreras på företag minskar.

 

Försäljningen av begagnade bilar i detalj

Affärerna med begagnade bilar mot privatpersoner uppvisar ingen ihållande trend. Jämfört med 2011 är skillnaderna per månad väldigt varierande. Jämför man försäljningen av begagnade bilar till privatpersoner under 2012 med siffror bakåt i tiden, ser det ut enligt följande.

Begagnatlagren

Trenden med minskande lagernivåer ser ut att ha brutits. Det är ytterligare en indikation på att bilbranschen börjat bromsa in.

Jämför man årets lagernivåer på begagnat med förra året ser man tydligt att det låga inflödet på 3-års bilar har satt sina avtryck i beståndet. Sedan i våras är nivåerna lägre jämfört med förra året samtidigt som vi kan konstatera att nivåerna ökat sedan augusti.

Vår bedömning idag är att vi under resten av 2012 kommer se ökande lagernivåer, på begagnade bilar, i bilhandeln.

Prisbilden på begagnade bilar

Prisbilden har minskat successivt under årets två första kvartal för att sedan stabiliseras och marginellt öka under kvartal tre. Vi kan redan nu, trots att det fjärde kvartalet inte är avslutat, konstatera att ökningen under kvartal tre kommer ha raderats vid årets slut. Grafen nedan visar den procentuella förändringen i prisbilden jämfört med föregående månad. Observera att vi inte pratar om någon astronomiskt stor förändring under kvartal tre.  Prisnivåerna på begagnade bilar ligger fortsatt på ytterst låga nivåer. På helåret ligger prisnivån, på så kallade volymmodeller, cirka 6-8 procent lägre jämfört med föregående år:

Prisbilden på begagnade bilar framöver

Den naturliga tillväxten, för beståndet av begagnade bilar, kommer vara väsentligt högre nästa år på grund av att det såldes fler bilar 2010 jämför med 2009. Hela 76 000 fler 3-årsbilar. Under 2013 räknar vi alltså med ett ökat inflöde av bilar till begagnatmarknaden vilket innebär en stor utmaning för en redan pressad bransch.

I vårt ekonomiska nuläge med dystra framtidsförväntningar på svensk ekonomi räknar vi med att bilhandeln fortsätter pressa priserna på nya bilar med rabatter och kampanjer, vilket kommer pressa priserna på begagnat.

Annons

Stäng